Bezpodielové spoluvlastníctvo a dlh jedného z manželov. Ako sa zabezpečiť?

Uzavretím manželstva nastáva pre partnerov tohto zväzku viacero zmien. Okrem vzájomného spolužitia a budovania rodinných vzťahov vzniká zmena i pri majetkových predispozíciách manželov, nakoľko manželia po uzavretí zväzku nadobúdajú majetok do bezpodielového spoluvlastníctva.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov však prináša i určité možnosti rizík s ním spojenými. Uvedené komplikácie vznikajú v najčastejších prípadoch pri rozvodoch, nakoľko v tomto štádiu bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká a nastáva vysporiadanie majetku. Rizikovou sa však stáva i tá situácia, pokiaľ vzniknú jednému z manželov nezaplatené záväzky, ktoré sú zo strany oprávnených veriteľov vymáhané ako pohľadávky. Avšak i pred nepriaznivými následkami v prípade dlhov jedného z manželov sa je možné chrániť. V tomto zmysle je však potrebné poznať konkrétne náležitosti právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj podstatu bezpodielového spoluvlastníctva.

finanční tíseň

V prvom rade je vhodné definovať možnosti vlastníctva. Občiansky zákonník vo svojej druhej časti rozlišuje okrem iných typov vecného vlastníctva i spoluvlastníctvo podielové a bezpodielové. Rozdiel medzi týmito typmi vlastníctva spočíva predovšetkým tom, že pri bezpodielovom vlastníctve nie sú určené a priamo definované žiadne podiely, a zároveň je tento typ spoluvlastníctva uzatváraný jedine medzi partnermi manželského zväzku. Do rámca bezpodielového vlastníctva je však zaradený len majetok nadobudnutý jedným z manželom počas plynutia manželstva, a teda vznik a zánik bezpodielového spoluvlastníctva je priamo prepojený s uzavretím a zánikom manželstva, avšak i v tomto smere existujú určité výnimky, ktoré bližšie rozoberieme v pokračovaní tohto článku.

Pokiaľ by sme sa chceli bližšie zamerať na definovanie majetkovej podstaty, ktorá do tohto rámca spadá, pod týmto rozsahom je možno rozumieť akékoľvek hnuteľné a nehnuteľné reálie, jednotlivo získané príjmy, úspory, výhry a podobne. Bezpodielové spoluvlastníctvo má samozrejme aj svoje vymedzenia, pričom zákon z bezpodielového vlastníctva vymedzuje napríklad majetok, ktorý bol jedným z manželov získaný darom, dedičstvom, ďalej majetok, ktorý je priamo určený na individuálne súkromné či pracovné pomery jedného z manželov ako je kozmetika, oblečenie či remeselné vybavenie, a zároveň všeobecne nadobudnutý majetok pred uzatvorením manželstva.

interpretovat

Samozrejme, i počas manželstva môže vzniknúť viacero nepriaznivých situácií a komplikácií, ktoré si vyžadujú individuálne riešenia ako je zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže zrušiť súd v prípade, ak jeden z manželov podal návrh na jeho zrušenie. Tento návrh musí byť však podmienený faktom, že prípadné nasledujúce trvanie bezpodielového spoluvlastníctva by odporovalo dobrým mravom, a teda pri takto podanom návrhu súd zvažuje závažnosť a opodstatnenosť dôvodov. Medzi tieto dôvody patria situácie ako ohrozovane majetku jedného z manželov vo forme nehospodárneho nakladania, účelové vyhýbanie sa riadnemu zamestnaniu či dokonca aj podnikanie.

Je všeobecné zrejmé, že podnikateľská činnosť predstavuje pomerne náročný a finančne rizikový proces, ktorý nie v každom prípade dosahuje žiadané výsledky. V mnohých prípadoch, a to predovšetkým v tomto období, sa podnikatelia dostávajú do záporných ukazovateľov, podnikanie kolabuje a následne týmto subjektom vznikajú nesplatené záväzky vo forme pohľadávok, ktoré sú vymáhané veriteľmi. Zákon v tomto prípade, a teda pri kombinácií bezpodielového spoluvlastníctva a podnikania, umožňuje druhému – nepodnikajúcemu manželovi, podať návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva.

Pokiaľ súd návrhu vyhovie a bezpodielového spoluvlastníctvo zruší, následne je potrebné realizovať vysporiadanie majetku, a to z viacerých opodstatnených dôvodov. Hlavným je najmä fakt, že pokiaľ nastane reálne vymáhanie dlhu, ktorý jednému z manželov vznikol počas plynutia manželstva, exekúcia môže byť z veľkej pravdepodobnosti nariadená na majetok, ktorý do bezpodielového spoluvlastníctva patril, ak v momente jej začatia nebolo bezpodielové spoluvlastníctvo vysporiadané. V takejto situácií je vymáhací proces zo strany veriteľa pomerne ľahšie dosiahnuteľný a pohľadávka rýchlejšie uspokojená. V prípade takto vzniknutých situácií je potrebné sledovať a hájiť záujmy nie len poškodeného veriteľa, ale aj záujmy jedného z nepodnikajúcich manželov.

Samotné majetkové práva manželov nie je možné upravovať pred vznikom manželstva, avšak zákon umožňuje vykonanie takzvaných dohôd, ktoré bezpodielové spoluvlastníctvo modifikujú, a to napríklad vo forme rozšírenia či zúženia bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne vo forme dohody o vzniku bezpodielového spoluvlastníctva platného ku dňu zániku manželstva. Uvedené dohody môžu následne efektívne ochrániť majetok pre záväzkami jedného z manželov.

dluhová past

Pokiaľ sa však pozeráme na stranu veriteľa, i ten musí byť pri vymáhaní svojej pohľadávky obozretný a samozrejme by mal dostatočne dobre poznať právny rámec a vhodne reagovať na jednotlivé fázy ako aj pomery, nakoľko i možnosti uspokojenia pohľadávky je pri zlom nasadení vymáhacieho procesu možno prehliadnuť a vymáhanie pohľadávky sa tak stane neefektívnym. V tomto smere je veľmi vhodné zveriť vymáhací proces odbornej spoločnosti, ktorá má skúsenosti a znalosti i pri komplikovaných prípadoch. Spoločnosť Claims Collection, s.r.o. sa preukázala ako efektívna a rýchlo konajúca vymáhacia spoločnosť, ktorá svojim klientom zabezpečuje veľmi vysokú mieru uspokojenia pohľadávok. Ak ste aj Vy aktuálne v situácií, kedy evidujete akúkoľvek pohľadávku, kontaktujte spoločnosť Claims Collection a nájdite riešenie tejto nepríjemnej situácie.