Business

Ako zrušiť sro bez jej likvidácie?

Spoločnosti s ručením obmedzeným, podobne ako aj iné druhy obchodných spoločností, sa dajú v prípade záujmu ukončiť niekoľkými spôsobmi. Vrátane likvidácie spoločnosti alebo jej zrušenia na základe rozhodnutia príslušného súdu, je taktiež možné zabezpečiť zrušenie s.r.o bez likvidácie. Pokiaľ sa teda rozhodnete svoju firmu zrušiť bez jej úplného zlikvidovania, platia tu určité podmienky, medzi ktoré patrí napríklad to, že imanie danej spoločnosti sa bude počas zrušenia prevádzať na iného spoločníka alebo tretiu osobu. Tento akt je podmienený tým, že jeden zo zostávajúcich spoločníkov bude vystupovať ako právny nástupca, avšak je nevyhnutné, aby mal k tomuto kroku rozhodnutie od Valného zhromaždenia.

Zlúčenie spoločností

Nenútené ukončenie spoločnosti bez jej úplného zlikvidovania potom môže prebiehať tromi spôsobmi, a to jej rozdelením, zlúčením alebo splynutím. Aj pri týchto troch spôsoboch je dôležité spomenúť základnú podmienku, ktorou je to, že počas rozdelenia, zlučovania a spájania, musia mať všetky spoločnosti identickú právnu formu podnikania. Keď teda spoločníci oficiálne rozhodli o ukončení spoločnosti bez likvidácie, môžu začať spisovať Zmluvu o rozdelení, zlúčení alebo splynutí. V zmluve je nevyhnutné uviesť aj dátum, od ktorého budú vykonané zmeny platné.

Spájanie spoločností

Porovnanie troch spôsobov zrušenia s.r.o bez likvidácie:

Splynutie – ide o dve alebo vyšší počet spoločností, ktoré zanikajú bez ich kompletného zlikvidovania takým spôsobom, že splynutím týchto podnikov vznikne jeden úplne nový, na ktorý sa prevedú imania všetkých zainteresovaných spoločností. Vzniknutá spoločnosť musí byť nová, predtým neexistujúca, pretože iba vtedy sa môže stať právnym nástupcom splynutých firiem.

Zlúčenie – ide o dve alebo vyšší počet spoločností, ktoré sa v prípade ich zaniknutia budú zlučovať do jednej spoločnosti, avšak v tomto prípade ide už o existujúcu firmu. Táto existujúca spoločnosť potom bude rovnako pôsobiť ako právny nástupca zlúčených spoločností.

Rozdelenie – ide o jednu spoločnosť, ktorej imanie sa po jej zániku rozdeľuje medzi dve alebo vyšší počet už existujúcich alebo nových spoločností. Tieto existujúce alebo nové podniky sa stávajú ako v predošlých dvoch spôsoboch zrušenia s.r.o. bez likvidácie, právnymi nástupcami rozdeľovanej spoločnosti, pričom sú zodpovedné za všetky záväzky, ktoré získali delením pôvodnej firmy.

Nech sa rozhodnete pre akýkoľvek zo spomenutých troch spôsobov ukončenia bez likvidácie, nezabúdajte na to, že po realizácií splynutia, zlúčenia, či rozdelenia je nevyhnutné zapísať všetky uskutočnené zmeny do Obchodného registra.