Rubrika: Peniaze

Bezpodielové spoluvlastníctvo a dlh jedného z manželov. Ako sa zabezpečiť?

Bezpodielové spoluvlastníctvo a dlh jedného z manželov. Ako sa zabezpečiť?

Uzavretím manželstva nastáva pre partnerov tohto zväzku viacero zmien. Okrem vzájomného spolužitia a budovania rodinných vzťahov vzniká zmena i pri majetkových predispozíciách manželov, nakoľko manželia po uzavretí zväzku nadobúdajú majetok do bezpodielového spoluvlastníctva.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov však prináša i určité možnosti rizík s ním spojenými. Uvedené komplikácie vznikajú v najčastejších prípadoch pri rozvodoch, nakoľko v tomto štádiu bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká a nastáva vysporiadanie majetku. Rizikovou sa však stáva i tá situácia, pokiaľ vzniknú jednému z manželov nezaplatené záväzky, ktoré sú zo strany oprávnených veriteľov vymáhané ako pohľadávky. Avšak i pred nepriaznivými následkami v prípade dlhov jedného z manželov sa je možné chrániť. V tomto zmysle je však potrebné poznať konkrétne náležitosti právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj podstatu bezpodielového spoluvlastníctva.

finanční tíseň

V prvom rade je vhodné definovať možnosti vlastníctva. Občiansky zákonník vo svojej druhej časti rozlišuje okrem iných typov vecného vlastníctva i spoluvlastníctvo podielové a bezpodielové. Rozdiel medzi týmito typmi vlastníctva spočíva predovšetkým tom, že pri bezpodielovom vlastníctve nie sú určené a priamo definované žiadne podiely, a zároveň je tento typ spoluvlastníctva uzatváraný jedine medzi partnermi manželského zväzku. Do rámca bezpodielového vlastníctva je však zaradený len majetok nadobudnutý jedným z manželom počas plynutia manželstva, a teda vznik a zánik bezpodielového spoluvlastníctva je priamo prepojený s uzavretím a zánikom manželstva, avšak i v tomto smere existujú určité výnimky, ktoré bližšie rozoberieme v pokračovaní tohto článku.

Pokiaľ by sme sa chceli bližšie zamerať na definovanie majetkovej podstaty, ktorá do tohto rámca spadá, pod týmto rozsahom je možno rozumieť akékoľvek hnuteľné a nehnuteľné reálie, jednotlivo získané príjmy, úspory, výhry a podobne. Bezpodielové spoluvlastníctvo má samozrejme aj svoje vymedzenia, pričom zákon z bezpodielového vlastníctva vymedzuje napríklad majetok, ktorý bol jedným z manželov získaný darom, dedičstvom, ďalej majetok, ktorý je priamo určený na individuálne súkromné či pracovné pomery jedného z manželov ako je kozmetika, oblečenie či remeselné vybavenie, a zároveň všeobecne nadobudnutý majetok pred uzatvorením manželstva.

interpretovat

Samozrejme, i počas manželstva môže vzniknúť viacero nepriaznivých situácií a komplikácií, ktoré si vyžadujú individuálne riešenia ako je zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže zrušiť súd v prípade, ak jeden z manželov podal návrh na jeho zrušenie. Tento návrh musí byť však podmienený faktom, že prípadné nasledujúce trvanie bezpodielového spoluvlastníctva by odporovalo dobrým mravom, a teda pri takto podanom návrhu súd zvažuje závažnosť a opodstatnenosť dôvodov. Medzi tieto dôvody patria situácie ako ohrozovane majetku jedného z manželov vo forme nehospodárneho nakladania, účelové vyhýbanie sa riadnemu zamestnaniu či dokonca aj podnikanie.

Je všeobecné zrejmé, že podnikateľská činnosť predstavuje pomerne náročný a finančne rizikový proces, ktorý nie v každom prípade dosahuje žiadané výsledky. V mnohých prípadoch, a to predovšetkým v tomto období, sa podnikatelia dostávajú do záporných ukazovateľov, podnikanie kolabuje a následne týmto subjektom vznikajú nesplatené záväzky vo forme pohľadávok, ktoré sú vymáhané veriteľmi. Zákon v tomto prípade, a teda pri kombinácií bezpodielového spoluvlastníctva a podnikania, umožňuje druhému – nepodnikajúcemu manželovi, podať návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva.

Pokiaľ súd návrhu vyhovie a bezpodielového spoluvlastníctvo zruší, následne je potrebné realizovať vysporiadanie majetku, a to z viacerých opodstatnených dôvodov. Hlavným je najmä fakt, že pokiaľ nastane reálne vymáhanie dlhu, ktorý jednému z manželov vznikol počas plynutia manželstva, exekúcia môže byť z veľkej pravdepodobnosti nariadená na majetok, ktorý do bezpodielového spoluvlastníctva patril, ak v momente jej začatia nebolo bezpodielové spoluvlastníctvo vysporiadané. V takejto situácií je vymáhací proces zo strany veriteľa pomerne ľahšie dosiahnuteľný a pohľadávka rýchlejšie uspokojená. V prípade takto vzniknutých situácií je potrebné sledovať a hájiť záujmy nie len poškodeného veriteľa, ale aj záujmy jedného z nepodnikajúcich manželov.

Samotné majetkové práva manželov nie je možné upravovať pred vznikom manželstva, avšak zákon umožňuje vykonanie takzvaných dohôd, ktoré bezpodielové spoluvlastníctvo modifikujú, a to napríklad vo forme rozšírenia či zúženia bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne vo forme dohody o vzniku bezpodielového spoluvlastníctva platného ku dňu zániku manželstva. Uvedené dohody môžu následne efektívne ochrániť majetok pre záväzkami jedného z manželov.

dluhová past

Pokiaľ sa však pozeráme na stranu veriteľa, i ten musí byť pri vymáhaní svojej pohľadávky obozretný a samozrejme by mal dostatočne dobre poznať právny rámec a vhodne reagovať na jednotlivé fázy ako aj pomery, nakoľko i možnosti uspokojenia pohľadávky je pri zlom nasadení vymáhacieho procesu možno prehliadnuť a vymáhanie pohľadávky sa tak stane neefektívnym. V tomto smere je veľmi vhodné zveriť vymáhací proces odbornej spoločnosti, ktorá má skúsenosti a znalosti i pri komplikovaných prípadoch. Spoločnosť Claims Collection, s.r.o. sa preukázala ako efektívna a rýchlo konajúca vymáhacia spoločnosť, ktorá svojim klientom zabezpečuje veľmi vysokú mieru uspokojenia pohľadávok. Ak ste aj Vy aktuálne v situácií, kedy evidujete akúkoľvek pohľadávku, kontaktujte spoločnosť Claims Collection a nájdite riešenie tejto nepríjemnej situácie.

Budete cestovať lietadlom? Spoznajte svoje práva a pripravte sa na možné komplikácie

Budete cestovať lietadlom? Spoznajte svoje práva a pripravte sa na možné komplikácie

Prišlo sem leto a s ním obdobie ideálne a typické pre dovolenky. Niekomu možno stačí zájsť autom alebo vlakom do vzdialenejších končín našej republiky, prípadne do susedného mesta či obce, niekto možno túži zrelaxovať doma. No čoraz viac Slovákov uprednostňuje výlety do zahraničia, predovšetkým v rámci výhodných letov pre krajiny EÚ. Vtedy sa najšikovnejším a pomerne výhodným prepravcom stáva letecká spoločnosť.

Letisko, žena na letisku, dievča, eskalátor

Ale nie vždy ide o šťastnú voľbu, nakoľko aj v tomto odvetví sa môžeme stretnúť s neželanými situáciami, najmä ak ide o meškanie letu a našou následnou bezmocnosťou, respektíve odkázanosťou a neschopnosťou s touto krivdou niečo spraviť. O to viac v prípade, ak vravíme o meškaní dlhšom než tri hodiny alebo priamo o zrušenom lete.

Žiaľ, rovnako ako aj v leteckej doprave meškania nebývajú výnimkou, no môže byť medzi nimi zásadný rozdiel v odkázanosti na to, o akom dlhom meškaní vravíme a aké nám následne vznikajú nároky.

Nemusíme vravieť o niekoľkominútovom meškaní, ale v nejednom prípade sa počíta priam na hodiny. A vieme, že takáto situácia dokáže plány reálne skomplikovať. Nielen z pohľadu dlhého čakania, ale tiež v tom, že nestihneme ďalšie prípoje a skrátka plány sa sypú na prach, v lepšom prípade sa riadne domotávajú. Veľa ľudí možno zvolí naštvanosť, paniku, pocit beznádeje, ale stále sa nájde veľa tých, čo chcú požadovať kompenzáciu. Právom!
Lietadlo, let, krajina, západ slnka, večer

V súlade so zákonmi EÚ cestujúci majú právo na rôzne druhy kompenzácií, pričom ak vravíme o meškaní 2 hodiny, respektíve menej než 3 hodiny, zákazníci leteckej spoločnosti majú nárok na preplatenú stravu, ubytovanie, dva telefonáty a e-mail.

Iná situácia ale nastáva, ak ide o dobu dlhšiu než 3 hodiny alebo zrušenie očakávaného príletu. Vtedy cestujúcim vzniká nárok na finančné odškodnenie (250 – 600 eur), no celý postup nemusí byť taký zrejmý a jednoduchý. Vždy je preto lepšie v tomto prípade osloviť agentúru, ktorá sa na konkrétny typ kompenzácie orientuje a ponúka vám svoje služby.

Strácate prehľad na svojimi peniazmi? Povedzte rázne STOP!

Strácate prehľad na svojimi peniazmi? Povedzte rázne STOP!

Typy a rady ako šetriť peniazmi , či dokonca ako ich získať viac máme tendenciu považovať za rozprávky, výmysly „pisálkov“, slová bez reálneho využitia v praxi. No, lenže práve týmto myslením si dvakrát nepomôžeme, vlastne v mnohých prípadoch dané rady ani nevyskúšame a potom je jasné, že sa významnejšia zmena v našej finančnej otázke nedostaví. Kritika a urážky vám žiaľ nepomôžu. Ani ja nemám v pláne vravieť vám, že do pár rokov budete milionármi, ale pozrime sa na danú problematiku triezvo, z normálneho pohľadu, ktorý dúfam v nikom nevyvolá pobúrenie či pocit, že píšem sci-fi román. Peniaze sa ušetriť dajú.

peníze

Zhodnoťme svoje priority a reálne sa pozrime, akým tokom sa naše financie uberajú. Čo z toho vlastne skutočne potrebujeme a využívame, čo z toho malo zmysel a kde by sme mohli zľaviť? A naozaj potrebujeme okrem týchto tokov míňať peniaze na veciach, ktoré v podstate tak veľmi nepotrebujeme, alebo by sa dali zohnať i lacnejšie? Toto sú veľmi podstatné otázky, ale odpovede už musím nechať len na vás. Odpovede budú ešte podstatnejšie a máte ich v rukách vy.

banka

Možno sme momentálna jedným z väčšiny, ktorí nasadli do rozbehnutého vlaku plnom paniky a služieb, ktoré nám berú zisky, točí sa nám hlava a doteraz sme nepovedali STOP! Tak to konečne povedzme, nechajme hlavu dokrútiť, upokojme sa, nachíľu si sadnime, začnime si vážiť samých seba a svojich ťažko zarobených peňazí a konečne si rázne v prvom rade my sami určime, ako chceme pokračovať ďalej, ktorým službám a akému tovaru dáme zbohom, proprípade v ktorom vlaku sú ponúkané služby či tovar lacnejšie. Verím, že u niektorých z týchto problémov existuje ručná brzda, ako aj vedľajšia a rozumnejšia koľaj či trasa, aká so sebou nebude prinášať toľko tlakov a finančnej zodpovednosti.

Ako zarobiť peniaze rýchlo a ľahko

Ako zarobiť peniaze rýchlo a ľahko

Peniaze vládnu svetu už od minulosti. Každý z nás ich potrebuje a snaží sa zarobiť čo najviac. Nehovoriac o tom, že máme isté výdavky, ktoré musíme platiť každý jeden mesiac. Práve preto musíme mať stály príjem. Ako ale zarobiť peniaze rýchlo a ľahko?

kalkulačka

V prvom rade musíte mať jasno v tom čo viete robiť najlepšie a čo vás baví. Ak v tom máte jasno musíte nájsť najlepšiu firmu, ktorá vám ponúkne najviac. Najlepšou voľbou sú samozrejme veľké spoločnosti, ktoré ponúkajú okrem vysokého platu aj iné benefity. Vyberajte teda vždy dôkladne a overte si hneď na začiatku kvalitu spoločnosti.

Peniaze si môžete však zarobiť aj popri zamestnaní. Existujú práce, ktoré nie sú vôbec náročné a dokážete si privyrobiť. Ide hlavne o práce z domu. Takáto práca nie je vôbec časovo náročná a môžete ju robiť kdekoľvek. Ja sama mám s touto prácou skúsenosťou a môžem povedať, že si pri nej často krát aj oddýchnem. No nie je to skvelé?

Rýchlo sa tiež dajú zarobiť peniaze počas nejakých jednorazových brigád. Vtedy zamestnávatelia potrebujú zamestnancov čo najrýchlejšie a tak isto ich aj dobre zaplatia. Sú to napríklad rôzne inventúry majetku alebo víkendové podujatia. Vtedy napríklad robíte veci, ktoré práve treba spraviť. Ide o vítanie hosťov, rozdávanie rôznych letákov a iné práce. Je to nenáročné a navyše sa aj zabavíte a máte jedlo celý deň zdarma.

Väčšina týchto zárobkov však nepredstavuje stále zamestnanie. Pri stálych zamestnaniach je to už oveľa zložitejšie a vyžaduje si to dlhší čas získať takéto povolanie. Ak sa však na to cítite určite to skúste. Nikdy nie je neskoro začať a zmeniť svoj život.

euro

Skúste zapojiť svoju predstavivosť a zamyslieť sa nad vhodným spôsobom ako sa dajú peniaze zarobiť. Verte mi, že určite na niečo prídete. Ak sa chce vždy sa nájde cesta na dosiahnutie. Netreba sa vzdávať.

Peniaze hýbu svetom

Peniaze hýbu svetom


Je to normálne, už od nepamäti boli peniaze a majetok činiteľom, ktorý pohyboval dejinami. Vojny a chudoba vznikli často len v dôsledku chamtivosti jednotlivcov. Darmo, niektorí ľudia nikdy nemali a ani nebudú mať dosť. Ako raz povedala Matka Tereza: „Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých.“ V tomto výroku sa ukrýva obrovská pravda, ktorá odzrkadľuje celé dejiny ľudstva. Vždy boli v spoločnosti tí bohatí a tí chudobní. Vždy sa tí, ktorí mali majetok tešili z bohatstva na úkor tých druhých. Samozrejme, našli a nájdu sa aj výnimky, ktoré si svoje peniaze neužívajú a nevyužívajú len pre seba a pomáhajú aj tým menej šťastným.

chudoba

Ale smutné je, že sa ľudstvo za tak dlhú existenciu stále nepoučilo a ešte stále sa vo svete zomiera na chudobu, biedu a neľudské podmienky, v ktorých niektorí ľudia žijú. Ako je možné, že v 21. storočí žijú mnohí ľudia pod hranicou biedy a na druhej strane sú ľudia, ktorí nevedia, čo s peniazmi robiť a aj ich domáci miláčikovia majú mnohokrát viac potravy a oblečenia ako niektoré deti v chudobných krajinách? Tento nepomer je obrovský a neustále sa zväčšujúci, čo je nepochopiteľné.

chudí lidé
 
Skončí sa to niekedy?
Je len na nás, ako sa s touto situáciou vysporiadame. Ale skôr či neskôr by sa malo ľudstvo spamätať a začať sa pýtať, ako túto „priepasť“ medzi dvoma svetmi bohatstva a chudoby preklenúť a nájsť riešenie, ako pomôcť tým, ktorí to skutočne potrebujú. Pokiaľ sa tak nestane, bude na svete stále viac chudoby a nešťastia. Určite si každý uvedomuje, že táto situácia tu je a nemusíme ani chodiť veľmi ďaleko aby sme videli, že veľké rozdiely medzi ľuďmi tu naozaj sú. Aj v tak malej krajine ako je Slovensko sa nám postupne stráca pomyselná stredná vrstva a pribúdajú ľudia, ktorí majú čoraz väčší problém vyžiť od výplaty do výplaty. Ľudia začínajú byť nespokojní a nie je sa im čo čudovať. Treba ale veriť, že bude lepšie. Veď nádej zomiera posledná.

Kde míňate peniaze najviac ?

Kde míňate peniaze najviac ?

Na danú otázku možno poznáte odpoveď . Ale my si tú otázku predsa povieme . Kde všade míňate peniaze ? Možno budete prekvapení. Ako zastaviť veľké míňanie peňazí a ušetriť viac sa dozviete v dnešnom článku.
černá kalkulačka

Ø  Obchody a nákupy
 
Len si prestavte že idete do obchodu a miniete viac ako ste čakali. Ale počkať , predstavovať si to nemusíte , pretože je to skutočná realita. Áno naozaj je to tak. Rozhodli ste sa že nebudete robiť veľké nákupy pri návšteve supermarketu , no nedalo Vám to. Vidíte zlacnený tovar v akcii , a poviete si že sa to oplatí. Takto to bude pokračovať až pokaľ sa nedostanete na pokladňu a nakoniec zistíte že ste minuli viac ako ste čakali. Samozrejme že takéto niečo sa celkom ovplyvniť nedá. Pokiaľ vidíte akciový alebo zlacnený tovar , jednoducho ho kúpite. No pre tých ktorý chcú naozaj šetriť , mali by ste si robiť nákupný zoznam a nakúpiť len to čo skutočnosti potrebujete.
pokladnička prasátko

 
Ø  Záplate  v hotovosti
Ak budete platiť v hotovosti budete mať svoje peniaze pod kontrolou. Budete mať celkový prehľad o tom koľko Vám vo vašej peňaženke ostáva a koľko ste v skutočnosti minuli.
Ø  Rada pre manželky
 
Nie je vedecky dokázané  že uži minú viac ako ženy , no naozaj je to tak . Muži míňajú viac peňazí ak ich práve nekontroluje pani manželka. Ak muži nakupujú sami sú schopný za tovar zaplatiť viac čo znamená že minú viac peňazí za zbytočnosť , ako ženy. No niekedy sa to vyrvaná keďže ženy alebo manželky pre seba nakupujú dva krát viac ako muži.
kovové mince

 
Ø  Odstráňte všetko čo sa dá
Ak máte niečo nadbytočné čo musíte platiť snažte sa ta toho Zbaviť. Všetko nadbytočné vám ťaží finančný rozpočet a niekedy miniete na tom viac ako si myslíte. Ak sa toho zbavíte čo najskôr budete mať nie len pokoj ale plnšiu peňaženku. Je dokázané že Slováci sa zadlžujú viac ako iných štátoch , a najviac míňajú na úveroch za ktoré si kupujú techniku a elektrotechniku. 

Hypotéka alebo prenájom ?

Hypotéka alebo prenájom ?

Ak si plánujete kúpiť najblišej dobe nehnuteľnosť či už domček alebo byt dobre si to premyslíte. Banky totiž zmenili poplatky , a úroky na hypotéku. Preto v dnešnom článku si porovnáme či viac oplatí hypotéka na nové bývanie alebo len prenájom.

 lodička z peněz

Ľudia si často požičiavajú na dvoj alebo troj izbový byt. No ak si zoberiete hypotéku môžete sa zadlžiť na dlhých 30 rokov . Čo je veľmi dlhá doba na bežného človeka.

 

Ak si teda porovnáme hypotéku a nájom mesačne nám to vide takmer rovnako. Za hypotéku zaplatíte mesačne cca 550 €  a mesačne za prenájom zaplatíte o pár eur menej aj s energiami.

 

No to bolo porovnanie len v Bratislave ale iných okresoch sa cena za hypotéku a nájomné môže líšiť. Ak teda si chcete zobrať hypotéku musíte splniť základne požiadavky banky. Ak si chcete kúpiť nehnuteľnosť musíte byť dvaja aby Vám vyšla výšia hypotéka. Do výšky hypotéky sa počítajú všetky aktuálne pôžičky a hypotéky ktoré máte. To znamená že ak máte mesačné náklady , tým sa môže odraziť výška hypotéky za nehnuteľnosť.

 

Musíte ale počítať stým že ak s zoberiete  hypotéku , je to beh na dlhú trati a celkové vybavenie môže trvať aj niekoľko mesiacov.

 stoupání

Pre Niektorý nových zákazníkoch bánk môžu byť hypotéky nedostupné. Všetko môže závisieť od výšky Vášho spolčeného prímu alebo usporenej hodnoty .

 

V tomto prípade je nevýhodnejšie ako si zoberiete byt do prenájmu. Mesačne zaplatíte od  300 do 600 € ( záleží od okresu alebo daného mesta ). Ak by ste  chceli vlastný domček musíte počkať pokiaľ banky nezmenia aktuálne ponuky za výhodnejšie , no môže to trvať aj niekoľko rokov. Môj názor je taký že samotné banky sa pripravujú o peniaze a ľudia si nebudú môcť Kúpiť dom niekoľko rokov  , čo môže spôsobiť aj pat niekoľko bánk na trhu . ale ako som povedal je to len môj  osobný názor , a budúcnosti uvidíme či sa to zmení alebo pôjde dole vodou.

Bitcoin , mena ktorá hýbe svetom

Bitcoin , mena ktorá hýbe svetom

Virtuálna  mena  Bitcoin sa dostala do povedomia ľudí , vďaka tomu že v minulom roku dosahoval neuveriteľné čísla. Veľmi rýchlo  začala rásť a  ľudia chceli do tejto digitálnej meny zainvestovať , pretože dúfali že sa im vráti väčšia suma. Oplatí sa do tejto digitálnej mení investovať ?

elektronická měna
 
Investovať či nie záleží od toho či bude mať Bitcoin stále tu istú hodnotu akú má teraz. Závisí to od prvé investície do tejto meny. Ak však vložíte malú hodnotu do obehu , môže sa vám vďaka tejto malej investície vrátiť pekný výnos. Záleží to však aj od toho akú hodnotu má Bitcoin. Ak má 10 percentnú , oplatí sa investovať a ak má menej ako 10 percent do digitálnej meny sa investovať neoplatí.
 
»          Risk či zisk
 
Nie je to jednoduché , všetko má svoje pre aj proti. Ak sa však rozhodnete že zainvestuje do Bitcoin , môžete prísť o svoje peniaze veľmi rýchlym spôsobom.  Preto , ešte skôr ako sa rozhodnete zainvestovať dobre si rozmyslite či ti  chcete urobiť a koľko investujete  do Bitcoinu. Samozrejme je aj dobré ak niečo o službe Bitcoin viete. Preto by ste si mali aj najprv vyhľadať informácie a všetko čo sa investovania do digitálnej meny týka.
 
»          Zodpovedný človek
 
Za vaše investície je niekto zodpovedný. Tento človek je zodpovedný za celý váš účet . Pravidelne je s vami kontakte a pomáha Vám dosiahnuť výnos. Tento človek avšak nie je zodpovedný za to že vy prídete o Vašu investíciu. Musíte si preto veľmi dobre rozmyslieť koľko chcete investovať , aby ste neprišli o všetky Vaše peniaze. Musíte si uvedomiť že za svoje investície si zodpovedáte sami , a je len na Vás či sa do investície pustite.

grafika
 
»          Bitcoin – virtuálna mena nie pre každého
 
Nie každý si môže dovoliť do bitkou investovať, a nie pre každého to je. Ak sa tomu nerozumiete , radšej tomu vyhnite. Pretože neznalosť môže spôsobiť že prídete o všetky financie. 

Zmeny v poplatkoch niektorých bankách

Zmeny v poplatkoch niektorých bankách

Zmeny sa už chystajú už v tomto mesiaci. Sedem bank na Slovensku menia poplatky čo sa zmenili a za čo budeme platiť menej alebo viac ?

►Cetelem
Ak máte produkty od Cetelemu napríklad pôžičku alebo autoúver budete ešte platiť za predčasné splatenie úveru. Poplatok bude jedno percento úveru a predtým to bolo 0 €. Klient platí poplatok za predčasné splatenie úveru len ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10.000 €.

peníze

►OberBank
Účet výhoda , klasik , a účet pre mladých a študentov budú od augusta zasielať výpisy z účtu 1 x mesačne a to bezplatne buď poštou alebo elektronicky. Pred tým zasielali  mesačne , štvrť ročne alebo ročne poštou zdarma a elektronicky zasielali za poplatok 0.40  € ktorý sťahovali z účtu.

►Prima Banka
Banka pridala do svojich služieb príplatok na úhradu poplatkov ktorá sa pohybuje od 10 € ž po 50 €. Ak platíte zahraničný prevod alebo platbu.

karta

►UniCredit Bank
Hotovostné platobne styky banka upravuje poplatok na výber z hotovosti z banky a to za 4 € predtým za 2 € , jednorazová platba tretou osobou 4  € , predtým 1 €. Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste za poplatok 4,00 €, predtým 1,00 €.
Úhrady SEPA inkasom
Odmietnutie SEPA inkasa platiteľom na pobočke za poplatok 4,00 €, predtým 1,30 €.
Žiadosť platiteľa o vrátenie SEPA inkasa na pobočke za poplatok 4,00 €, predtým 1,30 € , Platba s hotovosťou a bankovkami , teda 100 mincí zdarma a za každých načatých 10 za poplatok 1 €.S účinnosťou od 1.8.2017 zavádza nový poplatok. Za každý opakovaný prístup k bezpečnostnej schránke (viac ako 1 krát v pracovnom dni) bude účtovať poplatok 5,00 €. Od 1.1.2018 UniCredit Bank mení poplatky za ročný prenájom bezpečnostných schránok.

eura

 ►Tatra banka
Tatra banka zaviedla poplatok za stávkovanie , lotériu a hazardné hry za 2.50 € a poplatok sa zaúčtuje pri prekročení na termináli nad 50 € .