Business

Franchising – nový pohľad na podnikanie

Všetky tieto spoločnosti sa radia medzi úspešné franchisingové spoločnosti. Franchising ako forma podnikania začala svoje pôsobenie pomerne prednedávnom na prelome 20. a 21. storočia. Prvotné formy podnikania vo forme franchisingu sa začali vyvíjať v USA.

smlouvy

Kľúčovým faktorom úspechu v podnikaní je výroba a predaj takých výrobkov, a poskytovanie takých služieb, ktoré sú na trhu jedinečné, o ktoré majú zákazníci záujem a nemôžu ich získať inde a ktoré podnikatelia poskytujú takým spôsobom, ktorý dosahuje dostatočnú kvalitu, ktorú zákazníci vyžadujú.

Pred samotným začatím podnikania riešia podnikatelia viaceré dilemy ako napr.:
· rozhodnutie o veľkosti podniku,
· rozhodnutie o predmete činnosti,
· rozhodnutie o právnej forme,
· rozhodnutie o veľkosti ručenia, zodpovednosti, samostatnosti,
· vytvorenie podnikateľského plánu, prieskum trhu,
· založenie podniku,
· reklamná činnosť,
· prienik na trh.

pracoviště

Franchising možno považovať za:
· dynamický odbytový systém,
· špecifickú modernú formu spolupráce medzi podnikmi,
· overený kompletný systém podnikania „na kľúč“.

Franchising je postavený na spolupráci dvoch ekonomických subjektoch – franchisora a franchisanta. Franchisor franchisantovi umožňuje využitie svojho podnikateľského modelu a tým mu významne uľahčuje podnikateľské začiatky, to znamená, že franchisant už pred začatím samostatného podnikania má vytvorenú identitu a integritu firmy. Zároveň si franchisor svoj podnikateľský model chráni a stanoví franchisantovi podrobné pravidlá, ktorými sa musí riadiť pri užívaní franchisingu. Franchisor po celú dobu trvania franchisingovej zmluvy udeľuje inštrukcie franchisantovi ohľadne spôsobu prezentácie a predaja výrobkov či poskytovaní služieb, dokonca vydáva manuály, ktoré popisujú modelové chovanie zamestnancov.

Franchising je jednoducho spôsob rozšírenia podnikania a distribúcie tovarov a služieb prostredníctvom licenčného vzťahu.V prípade franchisingu franchisori nielenže špecifikujú produkty a služby, ktoré budú ponúkať franchisantovi ale poskytuje im aj operačný systém, značku a podporu.