Business

Cvičte svojich zamestnancov – Váš biznis bude prekvitať

Predmetom výcviku je uistiť sa , že zamestnanec má dostatočné znalosti a výkonnosť vyrovnať sa s požiadavkami práce. Výcvik ma vytvoriť motiváciu u novo prijatého pracovníka a identifikovať jeho základné kompetencie. Predpokladá sa, že výcvik posilní dôveru v seba samého, ktorá je dôležitá pre vytvorenie znalostí a pracovnej motivácie. Je to prirodzená fáza procesu kde sa uchádzač o prácu mení v úspešného pracovníka. Z hľadiska psychológov výcvik obsahuje množstvo rôznych špecifických aktivít. Pracovný výcvik sa dá definovať ako formálne postupy, ktoré používa spoločnosť na zefektívnenie učenia pri dosahovaní cieľov.
popsaný zápisník
Výcvik zahŕňa:
·         redukciu nákladov a času
·         zníženie počtu zmätkov a porúch
·         zníženie nákladov na personálnu činnosť ( absencie, nehody, fluktuácia )
·         redukcia nákladov na prevážanie tovaru zákazníkovi
moderní kavárna
Výcvik môže veľmi dobre viesť k učeniu, ale učenie negarantuje uspokojujúcu výkonnosť. Závisí aspoň na minimálnych základných schopnostiach a primeranosti výcvikových programov. Vo výcvikovej oblasti sa psychológovia práce a organizácie zameriavajú na učenie, vývoj programov výcviku, výcvikové prostriedky a stratégie i hodnotenie výcviku.
řada činek
                                                                                                                                                                             Na stanovenie potreby výcviku je potrebné použiť hodnotenie troch komponentov :
·         organizačná analýza (organizačné ciele, zdroje a prostredie, kvantita, kvalita, včasnosť, … ), politické aspekty organizačnej analýzy (ciele policajného oddelenia – znížiť zločinnosť, bezpečné správanie motoristov)
·         úlohová analýza – činnosti, úlohy, pod úlohy, operácie, úkony, elementy úkonu
·         analýza pracovníkov – odpoveď na otázku : ,, Kto má byť cvičený?“ – ten kto dosahuje horšie výkony alebo ten kto vykonáva činnosť.
K hodnoteniu efektivity výcviku je potrebný systematický zber informácií najmä pre zefektívnenie výcvikových rozhodnutí vo vzťahu k výberu, prijatiu, hodnote a modifikácií rôznych aktivít.